Statutul CCIIF

Centrul de cercetare

a istoriei ideilor filosofice

 

STATUT

 

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1 Centrul de cercetări şi studii doctorale în domeniul istoriei si circulatiei ideilor filosofice, denumit în continuare CCIIF, este o unitate de cercetare ştiinţifică înfiinţată prin Decizia Rectorului Universităţii din Bucureşti _______ din _____ şi organizată în baza Cartei Universităţii din Bucureşti, articolele 7c,d,  11a, 16(1), 20, 21, 26, 37b, şi 38a, b, c.
Art.2 Nivelul de organizare al CCIIF este Universitatea din Bucureşti.
Art.3 Sediul centrului este în clădirea Universităţii din Bucureşti din Splaiul Independenţei 204, Sector 6, cod 060024, Bucureşti.

 

Capitolul II

MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE CCIIF

Art.4 Misiunea CCIIF este de a efectua activităţi academice de excelenţă în domeniile istoriei filosofiei si studiilor interculturale.
Art.5 Personalul CCIIF îşi asumă ca obiective:

 • Dezvoltarea cunoaşterii filosofice fundamentale pe următoarele direcţii tematice:
 • Istoria filosofiei
 • Metafizica
 • Filosofia religiei
 • Hermenutica
 • Etica
 • Estetica
 • Axiologie
 • Antropologie filosofica
 • Dezvoltarea cunoaşterii filosofice aplicative, cu accent pe următoarele direcţii tematice:
 • Filosofia imaginii
 • Hermeneutica simbolurilor religioase
 • Hermeneutica si fenomenologia culturii si civilizatiei (filosofia kitsch-ului, urbanism)
 • Etica aplicata (etica in afaceri si in politica, etica mediului)
 • Filosofia ştiinţelor lingvisticii
 • Filosofia sociologiei, economiei şi a ştiinţelor politice
 • Dezvoltarea dialogului cultural dintre religie si filosofie:
 • Dialog si mediere interconfesionala
 • Percepţii publice ale cunoaşterii filosofice si teologice
 • Atitudini şi conflicte cu privire la rolul religiei in societatea contemporana (libertate de exprimare/libertate religioasa)
 • Politici publice în domeniul culturii si al cultelor
 • Educaţia doctorală şi continuă în domeniul istoriei filosofiei si al studiilor interculturale:
 • organizarea unei şcoli doctorale
 • organizarea de şcoli de vară
 • organizarea de cursuri intensive
 • organizarea de cursuri la distanţă
 • organizarea de simpozioane si mese rotunde tematice
 • editarea de cărţi şi publicaţii de specialitate

Capitolul III

PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

Art.6 În cadrul centrului îşi desfăşoară activitatea personalul didactic, cercetătorii şi studenţii din cadrul Universităţii din Bucureşti, sau din cadrul altor instituţii de cercetare, din ţară şi din străinătate, precum şi alte categorii de personal.
Art.7 Criteriile apartenenţei la personalul centrului sunt competenţa profesională în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea centrul, respectarea normelor deontologice specifice activităţii didactice şi de cercetare în general precum şi a celor specificate în prezentul statut.
Art.8 În cadrul centrului se desfăşoară activităţi de cercetare asociate programelor de master şi doctorat exclusiv ca parte a unor proiecte de cercetare derulate prin intermediul centrului.
Art.9 Centrul acţionează autonom pentru atragerea de resurse, participă liber la competiţii pentru obţinerea granturilor şi contractarea serviciilor şi poate solicita conducerii Universităţii negocierea unor condiţii specifice privind realizarea şi valorificarea acestor proiecte.
Art.10 Centrul promovează cooperarea interdisciplinară cu centre de cercetare ştiinţifică din structura Universităţii din Bucureşti în cadrul unor proiecte aplicate în comun.
Art.11 Conducerea CCIIF promovează parteneriatul şi relaţiile de colaborare în domeniul învăţământului şi ştiinţei cu institute de învăţământ superior şi de cercetare din România şi din străinătate. Parteneriatul se poate materializa prin orice fel de colaborare la nivelul direcţiilor de cercetare ale centrului, sub forma masteratelor şi doctoratelor în co-tutelă, proiectelor de cercetare etc.
Art.12 Conducerea centrului promovează dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor din structura centrului, inclusiv prin încurajarea conducerii de proiecte.
Art.13 Conducerea CCIIF respectă şi promovează gândirea critică şi iniţiativa în rândul membrilor centrului.

 

Capitolul IV

ORGANIZAREA CENTRULUI

 

Art.14 Centrul include trei servicii administrative şi patru direcţii de cercetare (figura 1):

 • Servicii administrative:
 • Comitetul de coordonare
 • Serviciul informare/IT/imagine
 • Serviciul secretariat şi evidenţă financiară
 • Direcţii de cercetare:
 • Direcţia cercetare fundamentală
 • Direcţia cercetare aplicativă
 • Direcţia asistarea deciziilor
 • Direcţia studii doctorale şi educaţie continuă

Art.15 Activitatea CCIIF este condusă de un director ajutat de un comitet de coordonare format dintr-un coordonator pentru cercetarea fundamentală, un coordonator pentru cercetarea aplicativă şi un coordonator pentru activităţile de studii doctorale şi educaţie continuă.
Art.16 Directorul centrului are următoarele atribuţii:

 • Reprezintă centrul în raporturile cu conducerea Universităţii din Bucureşti şi cu alte instituţii sau persoane.
 • Coordonează procesul de recrutare a personalului.
 • Stabileşte membrii comitetului de coordonare.
 • Cere rapoarte de la membrii comitetului de coordonare şi ia decizii strategice şi tactice cu privire la aceste compartimente pe baza lor.
 • Coordonează direct serviciile informare/IT/imagine, secretariat şi evidenţă financiară, precum şi direcţia de asistare a deciziilor.
 • Propune responsabilii de proiecte sau de contracte, care au, din punct de vedere operaţional, deplină autonomie şi responsabilitate în elaborarea şi derularea proiectelor.
 • Propune structura consiliului pentru avizarea internă a proiectelor.
 • Avizează cheltuirea resurselor în cadrul tuturor proiectelor şi contractelor care se derulează prin centru.
 • Coordonează întocmirea raportului anual de activitate a centrului.
 • Elaborează planul de acţiune al centrului pentru anul calendaristic următor.
 • Stabileşte nivelul de retribuire a personalului centrului în funcţie de contribuţia acestuia la executarea proiectelor şi de reglementările legale.
 • Identifică şi aplică formele de recompensă pentru activităţile de obţinere de fonduri de la surse interne şi internaţionale desfăşurate de membrii centrului.

 

 

Figura 1 Organigrama CCIIF şi produsele sale.
Art.17 Directorul poate delega oricare dintre competenţele sale unuia dintre membrii comitetului de coordonare. În cazul în care lipseşte din centru mai mult de o lună, din motive întemeiate, directorul desemnează dintre membrii comitetului de coordonare pe cel care îl înlocuieşte.
Art.18 Coordonatorii de cercetare au următoarele atribuţii:

 • Identifică oportunităţile de finanţare a cercetării, elaborează planuri de acţiune şi le supun atenţiei directorului centrului şi membrilor colectivului de cercetare.
 • Supervizează calitatea proiectelor de cercetare în faza de elaborare din punct de vedere al standardelor ştiinţifice.
 • Monitorizează directorii de proiect în implementarea proiectelor de cercetare care se derulează prin centru.
 • Organizează sesiuni de dezbateri ştiinţifice periodice în cadrul centrului. Sesiunile dedicate problemelor fundamentale vor alterna cu cele dedicate problemelor aplicative.
 • Coordonează valorificarea rezultatelor proiectelor prin publicare la cel mai înalt nivel.
 • Asigură cu consecvenţă aplicarea obiectivă a criteriilor de evaluare şi autoevaluare a activităţii de cercetare.
 • Colaborează cu responsabilul didactic pentru integrarea masteranzilor şi doctoranzilor în programele de cercetare ale centrului.
 • Stimulează spiritul critic şi creativ al membrilor centrului.

Art.19 Responsabilul didactic are următoarele atribuţii:

 • Colaborează cu coordonatorii de cercetare pentru integrarea masteranzilor şi doctoranzilor în programele de cercetare ale centrului.
 • Coordonează corelarea programelor individuale ale doctoranzilor implicaţi în activităţile derulate prin centru.
 • Identifică oportunităţile de finanţare a activităţilor de educaţie doctorală, postdoctorală şi continuă, elaborează planuri de acţiune şi le supune atenţiei directorului centrului.
 • Planifică utilizarea resurselor didactice pentru activităţile  care se derulează prin centru.
 • Răspunde de contractele pentru furnizarea de servicii de educaţie continuă.

Art.20 Angajarea personalului se face în limita resurselor finaciare disponibile, respectându-se principiul autofinanţării.
Art.21 Directorul centrului primeşte, din veniturile proprii ale centrului, o indemnizaţie de conducere, stabilită împreună cu comitetul de coordonare.
Art.22 Atribuţiile membrilor comitetului de coordonare vor fi incluse în fişele posturilor cercetătorilor desemnaţi să ocupe aceste funcţii.
Art.23 Raportul anual de activitate a centrului include situaţia financiară a acestuia, se înaintează conducerii universităţii şi se publică pe pagina de internet a centrului.
Art.24 Planul de acţiune al centrului pe anul următor include proiecţia bugetară şi se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor centrului.

 

Capitolul V

BAZA MATERIALĂ ŞI RESURSELE FINANCIARE

Art.25 Activităţile centrului se desfăşoară în spaţiile Universităţii. Prin acţiuni de cooperare acestea pot fi extinse temporar şi în afara acesteia.
Art.26 Mijloacele de cercetare achiziţionate din fonduri proprii sau donaţii vor fi gestionate de CCIIF.
Art.27 Achiziţiile de bunuri se fac conform regulilor şi normelor legale valabile pentru Universitatea din Bucureşti.
Art.28 În activitatea sa centrul are acces la infrastrucura cu utilizatori multipli a Universităţii din Bucureşti (staţiunile de cercetare şi bazele de cercetare cu utilizatori multipli) în condiţiile prevăzute de regulamentul activităţii de cercetare al Universităţii şi de regulamentele de funcţionare a bazelor de cercetare.
Art.29 Veniturile proprii ale centrului se obţin din:

 • Contracte de cercetare
 • Contracte de asistenţă şi consultanţă sau alte servicii prestate către terţi
 • Granturi, donaţii, sponsorizări
 • Taxe pentru activităţi de specializare şi perfecţionare organizate de centru
 • Alte surse

Art.30 Veniturile proprii ale centrului se evidenţiază distinct de contul bugetar, ele urmând să fie utilizate doar pentru nevoile centrului:

 • Dezvoltarea bazei materiale,
 • Remunerarea personalului
 • Acordarea unor burse de cercetare şi instruire, informare şi documentare
 • Achitarea taxelor pentru participarea ca membru în organisme, organizaţii, instituţii de profil
 • Organizarea şi/sau participarea la manifestări cultural-ştiinţifice interne şi internaţionale,
 • Editarea de cărţi şi publicaţii de specialitate

Art.31 Veniturile realizate şi neutilizate la finele anului se reportează, cu aceeaşi destinaţie, în anul următor.
Art.32 Centrul înscrie o regie a universităţii de 7% şi o regie de centru de 3% din valoarea proiectelor naţionale, şi o regie de centru de 20% din costurile directe ale proiectelor de cercetare cu finanţare europeană. Regia de centru va fi folosită pentru serviciile informare/IT/imagine, secretariat şi evidenţă financiară, pentru indemnizaţia directorului de centru precum şi pentru alte activităţi de interes comun pentru membrii centrului.

 

Capitolul VI

ALEGERILE ORGANISMELOR DE CONDUCERE

Art.33 Directorul centrului este ales pe o perioadă de patru ani de membri colectivului, pentru cel mult două mandate successive, prin majoritate absolută. Revocarea din funcţie a directorului înainte de expirarea termenului se poate face de către conducerea Universităţii numai pentru încălcări grave ale prezentului statut sau ale regulamentelor Universităţii.
Art.34 Membrii comitetului de coordonare sunt desemnaţi dintre membrii centrului pe bază de concurs intern. Poziţiile de coordonatori de cercetare sunt deschise tuturor candidaţilor care au titlul de doctor, iar cea de responsabil pentru educaţie tuturor celor care au drept de coordonare de doctorat. Alegerea candidaţilor se face folosind drept criterii calitatea planului de management al ariei funcţionale respective şi performanţele profesionale anterioare.

 

Capitolul VII

DISPOZIŢII FINALE

            Art.35 Prezentul statut este în acord cu Carta Universităţii din Bucureşti şi cu legislaţia în vigoare.
Art.36 Prezentul statut intră în vigoare la data validării sale de către Senat.
Art.37 Modificarea statutului se face la iniţiativa directorului centrului sau a două treimi din membrii centrului.
Art.38 Modificarea statutului va fi validată de Senat după adoptarea sa.
Art.39 Dispoziţiile prezentului statut se completează cu prevederile Legii învăţământului actualizată şi cu prevederile Regulamentului Universităţii din Bucureşti privind organizarea şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice.

 

Share